Teatr Wielki – Opera Narodowa

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

ZARZĄDZENIE NR 11

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 roku
w sprawie podziału państwowej instytucji kultury TEATRU NARODOWEGO

na

TEATR WIELKI - OPERĘ NARODOWĄ oraz TEATR NARODOWY

oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury. Na podstawie art. 20 oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 i Nr 141 póz. 943) zarządza się co następuje:

§ 1

W oparciu o załogę i mienie należące do Teatru Narodowego z dniem 28 kwietnia 1998 roku następuje podział państwowej instytucji kultury: TEATRU NARODOWEGO.

§ 2

W wyniku podziału powstają państwowe instytucje kultury: TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA i TEATR NARODOWY.


 

§ 3


 

Siedzibą Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Teatru Narodowego jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

 

  1.  Przedmiotem działania Teatru Wielkiego - Opery Narodowej jest twórczość sceniczna, działalność artystyczna w dziedzinach sztuki operowej, baletowej i muzycznej oraz inna działalność określona w statucie instytucji.

  2. Przedmiotem działania Teatru Narodowego jest twórczość sceniczna, działalność artystyczna w dziedzinie sztuki dramatycznej oraz inna działalność określona w statucie instytucji.

§ 5

 

  1. W skład Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wchodzi Muzeum Teatralne z siedzibą w gmachu Teatru Wielkiego.

  2. W skład Teatru Narodowego wchodzi Teatr Mały (Scena Impresaryjna) przy ul. Marszałkowskiej 104/122.

§ 6

 

  1. Przejęcie przez Teatr Wielki - Operę Narodową i Teatr Narodowy mienia oraz zobowiązań i wierzytelności dotychczasowego Teatru Narodowego, następuje z chwilą wpisu Teatrów do rejestru prowadzonego przez organizatora.

  2. Podział mienia oraz zobowiązań i wierzytelności następuje na podstawie bilansu zamknięcia dzielonej instytucji kultury, sporządzonego na dzień 27 kwietnia 1998 roku oraz protokółów przekazania składników majątkowych instytucji ulegającej podziałowi.

  3. Osoby umocowane do reprezentowania instytucji dzielonej oraz nowo powstających dokonują odpowiednich czynności prawnych w celu formalnego przeniesienia własności oraz praw rzeczowych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład mienia obejmowanego przez Teatr Wielki - Operę Narodową i Teatr Narodowy.

§ 7

Pracownicy dzielonej instytucji przeniesieni do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Teatru Narodowego zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

§ 8

 

Powstałym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury nadaje się statuty, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia

Statut Teatru Wielkiego - Opery Narodowej - załącznik Nr l

Statut Teatru Narodowego - załącznik Nr 2

§ 9

Organizację wewnętrzną obu Teatrów określą regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektorów Teatrów, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych działających w Teatrach.


 

                                                                   § 10


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

UZASADNIENIE

Podział państwowej instytucji kultury TEATRU NARODOWEGO na dwie instytucje kultury: TEATR WIELKI - OPERĘ NARODOWĄ, do zadań której należeć będzie przygotowywanie i wystawianie dzieł operowych, baletowych i muzycznych, TEATR NARODOWY, do zadań którego będzie należeć przygotowywanie i wystawianie dzieł dramatycznych, ma na celu:

• usprawnienie działalności tych instytucji przez uproszczenie i ograniczenie struktur zarządzania, zmniejszenie ilości stanowisk kierowniczych, komórek organizacyjnych i personelu pozaartystycznego,

• wzrost ilości przedstawień i premier, zwiększenie aktywności artystycznej i lepsze wykorzystanie zespołów, co zapewni większą dostępność społeczeństwa do dóbr kultury,

• zahamowanie procesu degradacji talentów i kwalifikacji artystów i stworzenie warunków dla stałego podnoszenia poziomu wykonawstwa artystycznego i umiejętności zawodowych całej załogi.

Przywrócenie samodzielnego funkcjonowania tych instytucji, kultury i ich nazw ma głębokie uzasadnienie historyczne. Nazwy Teatru Wielkiego i Teatru Narodowego trwale wpisały się w tradycję kultury polskiej i światowej. Nazwa Teatru Wielkiego wywodząca się z tradycji teatru włoskiego i francuskiego ma również polską tradycję. Tak nazywał się pierwszy w Polsce od podstaw profesjonalnie budowany pod auspicjami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - Teatr w Pomarańczami w Łazienkach. Nazwa Teatru Narodowego wywodzi się z tradycji pierwszego polskiego dramatycznego zespołu teatralnego Wojciecha Bogusławskiego. 

 

***** 

ZARZĄDZENIE NR 19

MINISTRA KULTURY *)

z dnia 14 lipca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału państwowej instytucji kultury TEATRU NARODOWEGO na TEATR WIELKI - OPERĘ NARODOWĄ oraz TEATR NARODOWY oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury.

Na podstawie art. 20 oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późniejszymi zmianami ** ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr l do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury TEATRU NARODOWEGO na TEATR WIELKI - OPERĘ NARODOWĄ oraz TEATR NARODOWY oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (Dz. Urz. Nr 6, poz. 17) , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 pkt l otrzymuje brzmienie:

„l) organizację i prowadzenie Szkoły Mistrzów i Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki,”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 7

1. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych działających w Teatrze.

2. Teatrem kieruje dyrektor naczelny przy pomocy zastępców: I zastępcy dyrektora naczelnego, dyrektora artystycznego, dyrektora muzycznego.

3. Dyrektora naczelnego i zastępców dyrektora: I zastępcę dyrektora naczelnego, dyrektora artystycznego, dyrektora muzycznego powołuje Minister Kultury na czas określony, nie krótszy niż trzy lata.

4. Powołanie zastępców następuje po zasięgnięciu opinii dyrektora naczelnego.

5. Stanowisko dyrektora naczelnego może być łączone ze stanowiskiem dyrektora artystycznego lub muzycznego.

6. Dyrektorów pionów, nie będących zastępcami dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor naczelny.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor artystyczny odpowiada za kulturotwórczy wymiar działalności Teatru, a zwłaszcza za dobór repertuaru i jego realizację.”;

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Programy artystyczne i plany repertuarowe oraz plany działalności zatwierdza dyrektor naczelny.”;

5) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Kultury zapewnia Teatrowi środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury

 

*) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § l ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

**) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, póz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598.

UZASADNIENIE

ROZDZIAŁ II Zadania Teatru pkt 2, ust. 1

Wprowadzenie do statutu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zapisu rozszerzającego zadnia tej instytucji o „organizację i prowadzenie Szkoły Mistrzów i Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki” konieczne jest ze względu na rangę tych zadań, a także w pełni uzasadnioną merytorycznie potrzebę powołania do życia Szkoły Mistrzów, służącej edukacji młodego pokolenia polskich śpiewaków - absolwentów akademii muzycznych w kraju. Szkoła Mistrzów działająca w strukturze Teatru Wielkiego - Opery Narodowej będzie skupiała wyselekcjonowanych młodych utalentowanych śpiewaków i tancerzy, którzy zasilą grupę solistów TW, rozpoczynając karierę artystyczna na scenie tej instytucji pod okiem znakomitych pedagogów śpiewu i tańca. Młodzi śpiewacy i tancerze po ukończeniu Szkoły Mistrzów zasilą także kadrę artystyczną (wokalną i baletową) w innych teatrach operowych kraju.

Podstawowym założeniem organizacyjnym tego bardzo ważnego dla kultury polskiej przedsięwzięcia, jest powiązanie z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im. Stanisława Moniuszki, który od wielu lat organizowany jest przez Teatr Wielki - Operę Narodową. Na bazie Szkoły Mistrzów przygotowywana będzie także grupa młodych polskich śpiewaków, tworząca ekipę polską startującą w kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki, a także innych konkursów wokalnych w kraju i zagranicą.

ROZDZIAŁ III Organizacja Teatru, pkt 2, 3

Rozbudowana struktura organizacyjna Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a także rozszerzony zakres zadań, wymagają utworzenia dwóch odrębnych stanowisk: dyrektora artystycznego i dyrektora muzycznego. Specyfika funkcjonowania teatru operowego, w działalności którego znajdują połączenie niemal wszystkie dziedziny sztuki, głównie zaś muzyka, taniec, teatr, plastyka itd., wymaga odrębnego kierowania poszczególnymi działami.

W sytuacji, gdy dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej jest menadżer, utworzenie dwóch stanowisk - stanowiska dyrektora artystycznego i stanowiska dyrektora muzycznego, konieczne jest ze względu na szeroki zakres zadań artystycznych, w tym realizacje spektakli operowych i baletowych.

Dyrektor muzyczny będzie odpowiadał za stronę muzyczną realizowanych zadań w ramach statutowej działalności instytucji, a także za przygotowanie orkiestry, chóru, solistów, przygotowując tych artystów do udziału w poszczególnych spektaklach pod względem muzycznym. Będzie również uczestniczył w przygotowywaniu planów artystycznych i repertuarowych, zatwierdzanych przez dyrektora naczelnego.

Na dyrektorze muzycznym będzie spoczywała odpowiedzialność za poziom muzyczny zespołów, działających w strukturze Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a więc orkiestry, chóru, baletu, grupy solistów wokalistów i tancerzy.

ROZDZIAŁ IV Działalność Teatru, paragraf 10 pkt 2

Biorąc pod uwagę zapis paragrafu 8 w Rozdziale III Organizacja Teatru, zgodnie, z którym dyrektor naczelny ponosi odpowiedzialność za działalność instytucji, w tym także artystyczną, zaś Teatr prowadzi działalność na podstawie programów artystycznych, planów repertuarowych i planów działalności (Rozdział IV, paragraf 10, pkt l ), w pełni uzasadniony staje się zapis pkt 2, mówiący, iż programy artystyczne i plany repertuarowe oraz plany działalności zatwierdza dyrektor naczelny (Rozdział IV, paragraf 10, pkt 2), zarządzający Teatrem i reprezentujący go na zewnątrz.

ROZDZIAŁ V Gospodarka finansowa Teatru paragraf 12, pkt 5

W związku z sytuacją, jaka miała miejsce w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, dotyczącą nieprawidłowości w zakresie regulowania zobowiązań, a także z argumentami Teatru, iż dotacja przyznawana instytucji każdego roku nie spełnia zapisu zawartego z statucie (paragraf 12, ust. 5 Załącznika Nr l do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998) w pełni uzasadniona jest zmiana zgodna z zapisem art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowy zapis w statucie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej nie nakłada na Ministra Kultury zobowiązań finansowych ściśle określonych kwotowo, nie ma więc charakteru roszczeniowego. Minister Kultury w oparciu o nowy zapis ma prawo samodzielnie decydować o wysokości kwot przyznawanych Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej w ramach działalności statutowej. Może również decydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu tej instytucji w zależności od jej konkretnych potrzeb finansowych.